Τα τρία είδη ενεχύρου και τι πρέπει να γνωρίζετε για αυτά

Αν έχετε κάποια επείγουσα οικονομική ανάγκη, είναι πολύ πιθανό να ψάχνετε τρόπο, ώστε να την καλύψετε άμεσα. Ίσως να χρειαστεί να την καλύψετε με κάποιο δάνειο. Αν δεν σας δανείζει η τράπεζα τότε μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο στην Αθήνα και να επωφεληθείτε από τη σύμβαση ενεχύρου. Έτσι, θα αποκτήσετε τα χρήματα που χρειάζεστε γρήγορα, εύκολα και με εχεμύθεια. Προτού προχωρήσετε σε αυτή την κίνηση καλό είναι να γνωρίζετε τις τρεις επιλογές που σας δίνει ο νόμος. Η πρώτη επιλογή έχει σχέση με ότι αφορά στο αντικείμενο που μπορείτε να ενεχυριάσετε. Η δεύτερη έχει σχέση με τη διαδικασία που ακολουθείται. Η τρίτη επιλογή έχει σχέση με τις έννομες συνέπειες της κάθε σύμβασης.

Ενέχυρο κινητού

Το πιο γνωστό και ευρέως διαδεδομένο είδος ενεχύρου είναι το ενέχυρο σε πράγμα. Αυτός που χρειάζεται άμεσα μετρητά απευθύνεται σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, το οποίο εκτιμάει την αξία του πράγματος. Έπειτα δίνει ως δάνειο χρήματα σε σχέση με την εκάστοτε αξία του αντικειμένου. Ύστερα, ο οφειλέτης παραδίδει το πράγμα, το οποίο μπορεί να είναι αντικείμενο, κάποιο κινητό ή και κάποιο ακίνητο. Συμφωνείται η αμοιβή για τη φύλαξη του πράγματος, η οποία ουσιαστικά αποτελεί του τόκους του δανείου. Παράλληλα, συμφωνείται και η ημερομηνία, στην οποία πρέπει να επιστραφεί το δάνειο. Αν ο οφειλέτης είναι συνεπής σε αυτή την υποχρέωση, ο δανειστής θα του επιστρέψει το ενέχυρο. Αν δεν είναι, ο ενεχυρούχος δανειστής μπορεί να ικανοποιηθεί από την αξία του πράγματος.

Πλασματικό ενέχυρο

Με το πλασματικό ενέχυρο συνάπτεται κανονικά η σύμβαση ενεχύρου. Όμως το κινητό πράγμα δεν περιέρχεται στη σφαίρα κατοχής του δανειστή αλλά παραμένει στον οφειλέτη. Με τη λήξη της σύμβασης ενεχύρου εφόσον επιστραφεί το δάνειο δεν αλλάζει τίποτα στη νομική κατάσταση του πράγματος. Αν όμως δεν επιστραφεί, ο δανειστής αποκτά απευθείας την κυριότητά του και ο οφειλέτης είναι υποχρεωμένος να το παραδώσει. Το πλασματικό ενέχυρο έχει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στον οφειλέτη να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το πράγμα. Όμως περιέχει κινδύνους για το δανειστή και γι’ αυτό προτιμάται από λίγα ενεχυροδανειστήρια.

 

Ενεχυροδανειστηριο.gr - Ενέχυρα

Ενέχυρο δικαιώματος

Αν δεν έχετε κάποιο πολύτιμο αντικείμενο, για να παραδώσετε ως ενέχυρο, ίσως να μπορέσετε να αξιοποιήσετε κάποια απαίτηση που έχετε πάνω σε κινητό πράγμα. Μπορείτε να βάλετε ως ενέχυρο οποιαδήποτε απαίτηση έχετε, αρκεί να πληροί δύο προϋποθέσεις αρκεί να είναι περιουσιακή. Το ενεχυροδανειστήριο σας δίνει μετρητά ως δάνειο το οποίο ανταποκρίνεται στην αξία της ασφαλιζόμενης απαίτησης και για να ασφαλιστεί συνάπτει μαζί σας σύμβαση ενεχύρου με αντικείμενο το δικαίωμα που κατέχετε. Αν δεν αποπληρώσετε το δάνειο τότε ο δανειστής θα ικανοποιηθεί από αυτό το δικαίωμα. Το ενεχυροδανειστήριο δεν βαρύνεται με υποχρέωση φύλαξης και συνεπώς δεν συμφωνείται αμοιβή φύλαξης αφού η σύμβαση αφορά άυλη απαίτηση.

Πηγή: Ενεχυροδανειστήριο.gr